بازدید سفیر ایران در روسیه از غرفه فروشگاه پوشاک راسپینا در نمایشگاه CPM روسیه شهر مسکو – زمستان 1401